Трябва ли да се начислява ДДС на доставка до трета страна?

Разпространението на онлайн магазините опериращи на територията на България се увеличават неименуемо. 

С всяка поръчка са възможни казуси, които да засягат облагането с ДДС според страната на доставка. 

В Проект Сървис имахме казус, който да ни отговори на следния въпрос: 

Следва ли извършените продажби към физически лица от трета страна да се считат за „износ“ и доставките да са с нулева ставка съгласно чл. 28 от ЗДДС? 

 

Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е:

1. доставка на стоки, които се изпращат или превозват от България до трета страна (извън Европейския съюз)  за сметка на доставчика. 

2. доставка на стоки, от трета страна до България за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната 

3. когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди

За да се приложи нулевата ставка обаче, трябва да са налични следните изисквания по чл. 28 от ЗДДС:

1. Доставчикът да прехвърля право на собственост или друго вещно право върху стоката, т.е. да е налице доставка по чл. 6 от закона

2. Стоките да се изпращат или превозват от мястото на територия на страната (България) до трета страна от или за сметка на доставчика 

3. Стоките да се изпращат или превозват от мястото на територията на страната до трета страна от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната

За да се докаже доставката по чл. 28, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, удостоверяващ напускането на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в слуачите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство

2. фактура за доставката

3. документ за превоза на съответните стоки 

От обясненото дотук можем да заключим, че за да се приложи нулева данъчна ставка е необходимо да са изпълнени условията на чл. 28 от ЗДДС и при наличие на документите посочени в чл.21 ал.1 от ППЗДДС. 

Обръщаме внимание, че ако фирма не се снабди със съответните документи до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. 

В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал.2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем (чл. 39, ал. 2 и ал.3 от ППЗДДС).

Когато впоследствие доставчикът се сдобие с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал.1 и 2 чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи (чл.39, ал. 4 и 5 от ППЗДДС).